Školský poriadok

Školský poriadok Materskej školy Ruskov je vypracovaný v zmysle zákona Ministerstva školstva SR č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon), vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z.z. o materských školách, ktorá mení vyhlášku Ministerstva školstva SR č.306/2008 Z.z. o materských školách (ďalej len vyhláška o MŠ ), vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.