O nás

Materská škola Ruskov je 4 triedna. Zriaďovateľom materskej školy je obec Ruskov a od  1. 1. 2014 je právnym subjektom. Kmeňová škola sídli na Kostolnej ulici, kde sú zriadené 3 triedy. Štvrtá - elokovaná trieda je umiestnená v samostatných priestoroch OcÚ. Materská škola je situovaná vo vhodnom prostredí, mimo hlavnej dopravnej siete. Priestorové podmienky interiéru materskej školy aj jej elokovanej triedy sú veľmi dobré, každá trieda má k dispozícii vlastné príslušné priestory. Exteriér (školský dvor a záhrada) je dostatočne priestranný a umožňuje realizáciu plnohodnotného pobytu detí vonku.

Zameranie našej školy vychádza zo skutočnosti, že naša materská škola je situovaná v centre obce, tichom a krásnom prostredí plnom zelene. V blízkosti materskej školy, je krásna príroda - lesy lúky, polia, vodné toky. Spoznávaním okolitého sveta dávame deťom možnosť rozvíjať svoje schopnosti i zručnosti v súlade s objavovaním, skúmaním, experimentovaním a využívaním zážitkového učenia. Našim cieľom je utvárať u detí predpoklady na ďalšie vzdelávanie a pripraviť ich na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.